Комунальний заклад освіти "Ліцей "Сокіл" Дніпропетровської обласної ради"


запам'ятати

 

Науково-методичний супровід

         Організація роботи методичних об’єднань

у 2023/2024 навчальному році

 

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

1.

Організація роботи методичних об’єднань вчителів-предметників:

- вчителів гуманітарно  циклу;

- вчителів природничо-математичного циклу., вчителів початкових класів.

вересень

Заступники директора

2.

Визначення методичної теми  кожного методичного об’єднання в межах методичної теми закладу

вересень

 Адміністрація,

керівники МО

3.

Продовження вивчення та обговорення директивних та нормативних документів МОН України

протягом року

Заступник директора з НМР,

керівники МО

4.

Робота методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження «Концепції Нової української школи» та «Концепції профільного навчання в старшій школі»

протягом року

Заступник директора з НВР

керівники МО

5.

Вивчення та обговорення Постанов Кабінету Міністрів України  про  Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

протягом року

Заступник директора з НВР

керівники МО

6.

Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання базових дисциплін, переліку навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2023/2024 н. р.

до 10 вересня

Заступник директора з НВР

керівники МО

7.

Організація самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів у межах проблеми методичних об’єднань.

вересень

керівники МО

8.

Поновлення карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань

вересень

керівники МО

9.

Погодження календарно-тематичного планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2023/2024 н. р.

Серпень-вересень,

січень

Заступник директора з НВР, керівники МО

10.

Проведення засідань методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради (за планами роботи методичних об’єднань)

4 рази

на рік

керівники МО

11.

Участь педколективу в науково-методичних заходах закладу

протягом року

Заступник директора з НМР, керівники МО

12.

Заходи з підготовки вчителів - членів методичного об’єднання до чергової атестації, надання методичної допомоги вчителям, які атестуються.

протягом року

Заступник директора з НМР

керівники МО

13.

Опрацювання навчально-методичної бази  до нового навчального року

серпень

керівники МО

14.

Організація  роботи методичних об’єднань вчителів, залучення  до участі в роботі віртуального методичного кабінету

вересень - травень

Заступник директора з НМР,

керівники МО

15.

Організація    роботи  Наукового товариства учнів у 2023/2024 н.р. на рівні закладу в визначеному форматі навчання.

вересень

Заступник директора з НМР, керівники МО

16.

Взаємовідвідування уроків вчителями методичних об’єднань. Складання графіків взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року з урахуванням визначеного формату навчання в поточному навчальному році

протягом року

Заступник директора з НМР,

керівники МО

17.

Вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання базових предметів

протягом року

Заступник директора з НМР

вчителі,

керівники МО

18.

Робота зі здібними та обдарованими учнями. Поновлення банку даних обдарованих дітей через роботу НТУ

протягом року

Заступник директора з НМР

вчителі,

керівники МО

19.

Організація участі учнів у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах та інтернет-олімпіадах в режимі онлайн

протягом року (за окремим планом)

Заступники директора,

керівники МО

20.

Здійснення особистого контролю за рівнем проведення предметних тижнів.

протягом року

Заступники директора

21.

Систематичне ведення  на сайті ліцею сторінки Наукового товариства учнів у 2023/2024 н.р.

вересень

Заступник директора з НМР

22.

Оформлення для інформаційно- методичного центру закладу  матеріалів з досвіду роботи вчителів , методичних об’єднань.  Розмістити матеріали в віртуальному методичному кабінеті

протягом року

Заступник директора з НМР,

керівники МО

23.

Організація постійного співробітництва з бібліотекою ліцею

протягом року

керівники МО

24.

Підведення підсумків виконання навчальних програм, в І та ІІ семестрах, за рік. Оформлення рейтингу успішності класів з вивчення навчальних предметів

грудень,

травень

Заступник директора з НВР

25.

Систематизація навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін

протягом року

Заступник директора з НВР

вчителі,

керівники МО

26.

Погодження матеріалів з навчальних предметів до державної підсумкової атестації учнів 9  класу

до  травня

Заступник директора з НВР

вчителі,

керівники МО

27.

Узагальнення  науково-теоретичної та методичної роботи методичних об’єднань за навчальний рік. Звіт про організацію роботи методичних об’єднань за 2023/2024 н. р.

травень

Заступник директора з НМР.

керівники

МО

 

Педагогічний колектив у 2023/2024 навчальному році продовжує педагогічну діяльність, працюючи над:

 

Науково-методичним проектом:

 

«Модель освітнього середовища КЗО «Ліцей «Сокіл» ДОР» на засадах компетентнісного підходу».

Освітня проблемна тема року:

 

«Впровадження сучасних освітніх технологій-складова високої результативності навчання».

 

Виховна проблема року:

 

«Формування комфортних й безпечних умов навчання і виховання учнів ліцею в сучасному освітньому середовищі, вільному від будь яких форм насильства та дискримінації».

 

Методична проблема року:

 

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи».


 

Комунальний заклад освіти «Ліцей «Сокіл» Дніпропетровської обласної ради».

Етапи роботи над науково-методичною проблемою:

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи та державних стандартів»

На 2021-2025 роки

 

І етап (діагностичний): 2021/2022навчальний рік:

– теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання:

психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми.

ІІ етап (теоретично-навчальний): 2022 /2023  н. р.

– визначення основних педагогічних стратегій у реалізації науково-методичної проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду в межах ліцею; розробка й апробація системи діяльності  педагога в процесі реалізації науково – методичної проблеми.

Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання:

-мотивація, стимулювання, науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми ;

-спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою, сумісна робота методичної ради з методичними об’єднаннями та психолого-педагогічною службою закладу.

ІІІ етап (практично-діяльнісний):2023-2025 н. р.

- сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми,  що реалізують;

- розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;

-вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її

сутності, структури, змісту;

-теоретичне дослідження проблеми шляхом проведення засідань педрад, семінарів, роботи методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти тощо.

Основні завдання:

-створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя ліцею;

-реалізація в практичній діяльності закладу концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти України.

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення ):

2023/2025н.р.

-аналіз результатів опанування науково-методичною проблемою, узагальнення досвіду роботи педагогами, самоаналіз діяльності педагогічного колективу  з даної проблематики, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності  на сайті закладу, презентації та освітніх сайтах, видання друкованої продукції. 

 

І. Вивчення проблеми, обрунтування її актуальності.

Аналіз:

-труднощів у вивченні теми в педагогічному колективі;

-стану освітньо - виховного процесу;

-виявлення недоліків, що потребують ліквідації.

 

II.Теоретичне дослідження проблеми.

Вивчення колективом теорії проблеми

Ø на педрадах;

Ø засіданнях науково-методичної ради;

Ø тренінгових заняттях;

Ø оперативних нарадах;

Ø засіданнях методичних об'єднань;

Ø в індивідуальній та груповій роботі з учителями спільно з практичним психологом закладу;

Øу самоосвітній роботі педагогічного колективу.

III. Практичне дослідження проблеми.

З метою практичної спрямованості цієї роботи проводяться:

Ø тематичні малі  педради;

Ø науково-практичні семінари на рівні закладу;

Ø відкриті уроки , виховні заходи, предметні тижні;

Ø позаурочні заходи;

Ø захист проектів членами НТУ ліцею і вчителями;

Ø педагогічні челенджі. тощо.

IV. Підбиття підсумків роботи над проблемою: 

Ø науково-практична конференція;

Ø самоаналіз роботи педколективу;

Ø виступи із само узагальненням досвіду роботи;

Ø відкриті уроки і виховні заходи;

Ø виставки наробок;

Ø видання збірок досвіду;

Ø випуск педагогічного альманаху на сайті ліцею.

Алгоритм вирішення науково-методичної проблеми:

1. Проведення діагностування членів педагогічного колективу ( жовтень-травень поточного 2021/2022 навчального року).

2. Аналіз результатів діагностування освітньо-виховного процесу, теоретичне

 обґрунтування вибору науково-методичної проблеми.

3.Фронтальне відвідування уроків  адміністрацією ліцею з метою виявлення практичного рівня  вирішення проблеми.

4. Планування роботи над науково-методичною проблемою.

5. Підготовка і проведення засідання педагогічної ради (початок роботи над проблемою).

6.Створення творчих груп із числа найбільш підготовлених педагогів з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми.

7. Вивчення наявної науково-методичної літератури з проблеми.

8.Обговорення науково-методичної проблеми на профспілкових зборах працівників закладу.

9. Організація самоосвіти педагогічних працівників над визначеною проблемою.

10.Створення у віртуальному методичному кабінеті науково-методичного комплексу на допомогу вчи­телям;

11.Оформлення динамічних стендів у методичному кабінеті з питань проблеми;вдосконалення схеми внутрішнього контролю; випуск методичних бюлетенів з питань науково-методичної проблеми; створення картотеки педагогічної, науково-методичної літератури з окремих питань роботи над проблемою;

12.Удосконалення форм і змісту внутрішньої методичної роботи з урахуванням запитів учителів при роботі над проблемою.

13.Планування і проведення системних науково-методичних нарад з тематики проблеми.

14.Організація роботи психолого-педагогічного супроводу .

15.Організація і проведення  відкритих уроків учителів, які розробляють окремі аспекти проблеми (членів творчих груп).

16.Планування і проведення консультацій для вчителів з окремих аспектів проблеми.

17.Проведення індивідуальної роботи з вчителями які висвітлюють окремі аспекти проблеми.

18.Колективне обговорення статей періодики, у яких висвітлюються певні   питання проблеми.

19.Виконання окремими членами педагогічного колективу певних науково-дослідних завдань з ас­пектів проблеми.

20.Організація роботи з перспективного педагогічного досвіду.

21.Організація наставництва, індивідуальних та колективних консультацій для молодих учителів.( за потреби закладу)

22.Вивчення і узагальнення досвіду вчителів, які досягли певних успіхів у роботі над проблемою.

23.Організація творчіх звітів окремих учителів з роботи над проблемою. 

24.Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками та членами МО, адміністрації .

25. Постійне здійснення моніторингу освітніх досягнень учнів, організації внутрішньоїметодичної роботи, професійних досягнень педагогів тощо з окремих аспектів проблеми. Вирішення питання про стан реалізації проблеми.

26.Проведення підсумкової науково-методичної конференції із проблеми.

27.Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ліцею.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Показники:

-підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів ліцею;

-використання набутого досвіду більшістю педагогів закладу;

-вдосконалення змісту, форм і методів науково - методичної роботи ліцею;

-високий рівень освітніх досягнень, вихованості, розвитку учнів у порівнянні з початком роботи та закінченням роботи над проблемною темою;

-підняття рівня сприятливого педагогічний клімату в колективі;

-підвищення якості надання освітніх послуг, з дотриманням критеріїв оцінювання знань учнів ліцею на підставі самоаналізу.

Укладено

Інформаційно-методичним центром «КЗО

                                                                                                            «Ліцей «Сокіл» ДОР»   2021рік